UMOWA PRZYGOTOWAŃ ZAPROSZEŃ ŚLUBNYCH

Plik do pobrania w formie PDF

ikona PDF

UMOWA O DZIEŁO

DOTYCZĄCA WYKONANIA ZAPROSZEŃ ŚLUBNYCH

zawarta w dniu …………………… w …………………………. (podać miejscowość zawarcia umowy)

pomiędzy:

………………………………………………… (nazwa firmy)

z siedzibą w …………………………………………………………………..…. (podać adres prowadzenia firmy)

NIP: …………………………………………….

REGON: ………………………………………..

reprezentowaną przez ……………………………………….……. (imię i nazwisko osoby reprezentującej firmę)

PESEL: ……………………………………………………………

zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

a

……………………………………………….. (imię i nazwisko panny młodej)

zamieszkałą: ……………………………………………………………… (podać dokładny adres zamieszkania)

PESEL: ………………………………………

telefon: ……………………………………….

e-mail: ……………………………………….

oraz

……………………………………………….. (imię i nazwisko pana młodego)

zamieszkałym: …………………………………………………………… (podać dokładny adres zamieszkania)

PESEL: ………………………………………

telefon: ……………………………………….

e-mail: ……………………………………….

zwanymi w dalszej treści umowy „Zamawiającymi”

o następującej treści:

§ 1

Zamawiający powierzają, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła, którego przedmiotem jest opracowanie dla Zamawiających projektu graficzno – tekstowego zaproszeń ślubnych oraz ich wydruku.

§ 2

Odbiór przedmiotu niniejszej umowy nastąpi w dniu …………………….. o godz. ……………… w siedzibie Wykonawcy. Strony mogą ustalić inne miejsce odbioru przedmiotu umowy.

§ 3

 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła z należytą starannością.

 2. Wykonawca oświadcza, iż posiada stosowne narzędzia oraz umiejętności w zakresie opracowania projektu graficzno – tekstowego zaproszeń ślubnych oraz ich wydruku lub w zakresie wydruku będzie korzystał z usług renomowanej firmy zewnętrznej posiadającej stosowne doświadczenie oraz narzędzia.

§ 4

 1. Każde zaproszenie ślubne obejmuje tekst właściwy oraz kopertę.

 2. Projekt graficzno – tekstowy zaproszeń ślubnych będący przedmiotem niniejszej umowy stanowi załącznik nr 1 do umowy. Uzgodnienie szczegółów projektu nastąpi przez strony w ciągu 7 dni od podpisania niniejszej umowy w sposób uzgodniony przez strony.

 3. Zamawiający zobowiązują się do przekazania Wykonawcy imiennej listy gości w celu umożliwienia Wykonawcy spersonalizowania zaproszeń ślubnych. Przekazanie imiennej listy gości nastąpi w ciągu 7 dni od podpisania niniejszej umowy w sposób uzgodniony przez strony.

§ 5

Wykonawca zobowiązuje się do wydruku spersonalizowanych zaproszeń ślubnych w ilości ……………… sztuk (słownie: …………………………………………) oraz zaproszeń ślubnych niespersonalizowanych w ilości ……………………. sztuk (słownie: …………………………………………….).

§ 6

 1. Za wykonanie dzieła Zamawiający zobowiązują się do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia w  wysokości ……………………… złotych brutto (słownie: …………………………….…………). Wynagrodzenie nastąpi gotówką/przelewem na podane przez Wykonawcę konto bankowe (nr konta ………………………………………………………..) nie później niż przy odbiorze przez Zamawiających przedmiotu niniejszej umowy.

 2. Zamawiający zobowiązują się do wpłacenia na rzecz Wykonawcy zadatku w kwocie ………………. Złotych (słownie: ………………………………………………………….) gotówką/przelewem na podane przez Wykonawcę konto bankowe (nr konta …………………………………………………..). Wykonawca potwierdza w formie pisemnej wpłatę zadatku. Zadatek płatny jest przy podpisaniu niniejszej umowy.

§ 7

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę, Zamawiającym przysługuje kara umowna w wysokości …………………… złotych.

§ 8

 1. Każda ze stron może jednostronnie odstąpić od niniejszej umowy, bez podania przyczyny, nie później jednak niż na ………. dni przed dniem odbioru niniejszej umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiających, Wykonawca ma prawo zachować dany mu zadatek, natomiast w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Zamawiający mają prawo żądania dwukrotności wpłaconego zadatku, za wyjątkiem określonym w ust. 2.

 2. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy na skutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa), Wykonawca obowiązany jest do zwrotu danego mu zadatku, a Zamawiający nie mają prawa żądania dwukrotności wpłaconego zadatku.

§ 9

 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. Spory między stronami rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla miejsca zamieszkania Zamawiających.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

 4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Podpisy Zamawiających: Podpis Wykonawcy:

………………………………………. ……………………………………….

……………………………………….