UMOWA Z ZESPOŁEM MUZYCZNYM

Plik do pobrania w formie PDF

ikona PDF

UMOWA ZLECENIA

OBSŁUGI WOKALNO – MUZYCZNEJ I KONFERANSJERSKIEJ PRZYJĘCIA WESELNEGO

zawarta w dniu …………………… w …………………………. (podać miejscowość zawarcia umowy)

pomiędzy:

……………………………………………….. (imię i nazwisko panny młodej)

zamieszkałą: ……………………………………………………………… (podać dokładny adres zamieszkania)

PESEL: ………………………………………..

telefon: ………………………………………

e-mail: ……………………………………….

oraz

……………………………………………….. (imię i nazwisko pana młodego)

zamieszkałym: …………………………………………………………… (podać dokładny adres zamieszkania)

PESEL: ………………………………………..

telefon: ………………………………………

e-mail: ……………………………………….

zwanymi w dalszej treści umowy „Zleceniodawcami”

a

……………………………………………………………… (nazwa zespołu)

reprezentowanym przez …………………………………….. (imię i nazwisko osoby reprezentującej zespół)

z siedzibą w ………………………………………………… (podać dokładny adres zespołu, ewentualnie adres zamieszkania osoby reprezentującej zespół muzyczny)

NIP:…………………………………….

REGON: ……………………………….

PESEL osoby reprezentującej zespół: …………………………….. (podać w przypadku, gdy zespół nie posiada nr NIP oraz REGONu)

seria oraz nr dowodu osobistego osoby reprezentującej zespół: ………………………………… (podać w przypadku, gdy zespół nie posiada nr NIP oraz REGONu)

zwany w dalszej treści umowy „Zleceniobiorcą”

o następującej treści:

§ 1

 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do obsługi wokalno – muzycznej i poprowadzenia w charakterze konferansjera przyjęcia weselnego dla Zleceniodawców, które odbędzie się w dniu/dniach ……………………. .

 2. Strony ustalają, iż w dniu/dniach, o którym mowa w ust. 1 Zleceniobiorca rozpocznie zlecenie:

  1. w dniu …………….. od godziny …………………………………. w ……………………………. (podać dokładną lokalizację np. dom panny młodej z dokładnym adresem) do godziny …………………………………;

  2. w dniu ……………… od godziny ……………………… w ……………………………… do godziny …………………..;

  3. w dniu ……………… od godziny ……………………… w ……………………………… do godziny ………………….. .

 3. Strony ustalają, iż zakończenie obsługi wokalno – muzycznej i poprowadzenia w charakterze konferansjera przyjęcia weselnego nastąpi w dniu ………………………… o godzinie ……………………………….

 4. Zleceniodawca oświadcza, iż w lokalu weselnym, w którym odbędzie się przyjęcie weselne jest możliwość podłączenia sprzętu muzycznego należącego do Zleceniobiorcy, oraz że zawarł w tym zakresie stosowną umowę, w szczególności dotyczącą wynajmu sali weselnej, ponoszenia opłat za energię elektryczną.

§ 2

 1. W skład Zleceniobiorcy jako zespołu zobowiązanego do wykonania niniejszej umowy wchodzą następujące osoby:

  1. …………………………………… (podać imię i nazwisko) jako …………………… (określić funkcję np. gitarzysta, wokalista);

  2. …………………………………… jako ……………………………….;

  3. …………………………………… jako ……………………………….;

  4. …………………………………… jako ……………………………….;

  5. …………………………………… jako ………………………………. .

 2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania niniejszej umowy w składzie, o którym mowa w ust. 1, przy pomocy własnych instrumentów i sprzętu muzycznego ……………………………………………………. (wymienić wszystkie instrumenty i sprzęt muzyczny, którym posługiwał się będzie zespół podczas wesela).

 3. Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada wszelkie odpowiednie zdolności, kwalifikacje i doświadczenie oraz sprzęt do wykonania niniejszej umowy oraz zobowiązuje się do jej wykonania z należytą starannością.

 4. Zmiana składu osobowego zespołu, wymienionego w ust. 1 jest możliwa jedynie w przypadku …………………………………………………………………………………………… (określić możliwe zdarzenia np. choroba) i za zgodą Zleceniodawcy. W takim przypadku Zleceniobiorca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby zastępczej, posiadającej kwalifikacje muzyczne co najmniej na takim samym poziomie, jak osoba zastępowana.

§ 3

 1. Strony ustalają, iż w ramach obsługi wokalno – muzycznej i poprowadzenia w charakterze konferansjera przyjęcia weselnego, Zleceniobiorca zobowiązany jest do:

Rodzaj zobowiązania

Lokalizacja

Szczególne uwagi

Wyprowadzenie z domu pary młodej

Miejsce zamieszkania pana młodego, następnie miejsce zamieszkania panny młodej

Marsz

Powitanie gości przyśpiewką

Przed salą weselną oraz na sali weselnej

Marsze dla gości, podkład grany do kieliszka szampana, toast dla pary młodej

Pierwszy taniec pary młodej

Sala weselna

Muzyka wybrana przez parę młodą

Grania sesji muzycznych minimum przez 20 minut

Sala weselna

Repertuar ustalony w porozumieniu ze Zleceniodawcą

Przerw między sesjami muzycznymi trwającymi nie dłużej niż 10 minut

Sala weselna

Podczas przerw między sesjami grany podkład muzyczny

Poprowadzenia zabaw dla gości

Sala weselna

Rodzaj zabaw ustalony w porozumieniu ze Zleceniodawcą

Poprowadzenia oczepin

Sala weselna

Charakter oczepin ustalony w porozumieniu ze Zleceniodawcą

Poprowadzenia podziękowań dla rodziców

Sala weselna

Zagrania podkładu muzycznego pod wniesienie tortu weselnego

Sala weselna

……………………..

……………………….

…………………….

 1. Zleceniobiorca przekaże Zleceniodawcy repertuar utworów, które zamierza zagrać podczas przyjęcia weselnego.

 2. Ostateczne uszczegółowienie wskazanych w ust. 1 rodzajów zobowiązań nastąpi na 7 dni przed rozpoczęciem zlecenia tj. dniem wskazanym w § 1 ust. 1.

§ 4

 1. Z tytułu wykonania niniejszej umowy Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie ………………….. złotych brutto płatne gotówką/na podane przez Zleceniobiorcę konto bankowe (nr konta ……………………………………………………………………) najpóźniej w dniu, o którym mowa w § 1 ust. 3.

 2. Zleceniodawcy zobowiązują się do wpłacenia na rzecz Zleceniobiorcy zadatku w kwocie …………………. złotych (słownie: ……………) gotówką/przelewem na podane przez Wykonawcę konto bankowe (nr konta ……………………………………………………………………). Wykonawca potwierdza w formie pisemnej wpłatę zadatku. Zadatek płatny jest przy podpisaniu niniejszej umowy.

 3. Strony ustalają, iż każda rozpoczęta dodatkowa godzina pracy Zespołu, wykraczająca poza czas określony w § 1 ust. 3 płatna jest ………………………. złotych brutto.

§ 5

Zleceniodawca zapewnia Zleceniobiorcy posiłki podczas trwania całego przyjęcia weselnego. Za posiłki Zleceniobiorca nie ponosi żadnych kosztów.

§ 6

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Zleceniobiorcę niniejszej umowy, Zleceniodawcy przysługuje kara umowna w wysokości ………………………….. złotych.

 2. W przypadku umyślnego zniszczenia przez Zleceniodawców lub uczestników przyjęcia weselnego sprzętu muzycznego należącego do Zleceniobiorcy, Zleceniobiorcy przysługuje odszkodowanie w pełnej wysokości powstałej szkody.

§ 7

 1. Każda ze stron może jednostronnie odstąpić od niniejszej umowy, bez podania przyczyny, nie później jednak niż na 3 miesiące przed rozpoczęciem przyjęcia weselnego. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorca ma prawo zachować dany mu zadatek, natomiast w przypadku odstąpienia od umowy przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawca ma prawo żądania dwukrotności wpłaconego zadatku, za wyjątkiem określonym w ust. 2.

 2. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy na skutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa), Zleceniobiorca obowiązany jest do zwrotu danego mu zadatku, a Zleceniodawca nie ma prawa żądania dwukrotności wpłaconego zadatku.

§ 8

 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. Spory między stronami rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla miejsca zamieszkania Zleceniodawcy.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

 4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Podpisy Zleceniodawcy: Podpis Zleceniobiorcy:

………………………………………. ……………………………………….

…………………………………….