UMOWA Z KAMERZYSTĄ ŚLUBNYM

 

Plik do pobrania w formie PDF

ikona PDF

UMOWA O DZIEŁO

DOTYCZĄCA PRZEPROWADZENIA REPORTAŻU FILMOWEGO Z UROCZYSTOŚCI

ŚLUBNO – WESELNYCH

zawarta w dniu …………………… w …………………………. (podać miejscowość zawarcia umowy)

pomiędzy:

………………………………………………… (imię i nazwisko kamerzysty)

zamieszkałym/ą: ………………………………………………………… (podać dokładny adres zamieszkania)

prowadzącym/ą działalność gospodarczą ……………………………………… (nazwa działalności gospodarczej)

pod adresem ……………………………………………… (podać dokładny adres działalności gospodarczej)

NIP: …………………………………………….

REGON: ………………………………………

zwanym/ą w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

a

……………………………………………….. (imię i nazwisko panny młodej)

zamieszkałą: ……………………………………………………………… (podać dokładny adres zamieszkania)

PESEL: ………………………………………..

telefon: ………………………………………

e-mail: ……………………………………….

oraz

……………………………………………….. (imię i nazwisko pana młodego)

zamieszkałym: …………………………………………………………… (podać dokładny adres zamieszkania)

PESEL: ………………………………………..

telefon: ………………………………………

e-mail: ……………………………………….

zwanymi w dalszej treści umowy „Zamawiającymi”

o następującej treści:

§ 1

Zamawiający powierzają, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła, którego przedmiotem jest przeprowadzenie reportażu filmowego z uroczystości ślubno – weselnych z udziałem Zamawiających, zwanego dalej „Reportażem”.

§ 2

 1. Reportaż, o którym mowa w § 1 zostanie przeprowadzony przy użyciu własnych narzędzi tj. sprzętu filmowego i materiałów należących do Wykonawcy.

 2. Wykonawca oświadcza, iż narzędzia, które posłużą do wykonania dzieła posiadają walory techniczne, które zapewniają profesjonalne wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

 3. Wykonawca oświadcza, że wykona dzieło z najwyższą starannością i na poziomie technicznym właściwym dla tego rodzaju dzieła, jak również zabezpieczy je w odpowiedni do tego sposób w celu wykonania niniejszej umowy.

 4. Wykonawca oświadcza, iż odbył przygotowanie liturgiczne w zakresie filmowania w czasie uroczystości religijnych, na co posiada stosowne zaświadczenie wydane przez Kurię Diecezjalną.

§ 3

 1. Na reportaż składają się filmowe udokumentowanie przebiegu: przygotowań, ceremonii ślubnej, oraz wesela.

 2. Reportaż odbędzie się w dniu …………………….. w miejscu ………………………………
  Przygotowania: ………………………………………………. (podać miejsce i godzinę rozpoczęcia)
  Ceremonia: ……………………………………………………. (podać miejsce i godzinę rozpoczęcia)
  Wesele: ……………………………………………………… (podać miejsce i godzinę rozpoczęcia).

 3. Efektem przeprowadzonego Reportażu będzie film trwający ………………. godzin, który następnie po poddaniu profesjonalnej obróbce artystycznej zostanie umieszczony na płycie DVD. Zamawiający otrzymają od Wykonawcy oryginał płyty DVD oraz dwie kopie.

§ 4

 1. Odbiór dzieła nastąpi w miejscu prowadzenia działalności Wykonawcy. Inny sposób odbioru dzieła możliwy jest po ustaleniu pomiędzy Stronami.

 2. Termin odbioru dzieła strony ustalają na dzień ……………………………….. .

§ 5

 1. Za wykonanie dzieła Zamawiający zobowiązują się do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości ……………………………………………………………………………………………. złotych brutto (słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..).Wynagrodzenie płatne jest gotówką/przelewem na podane przez Wykonawcę konto bankowe (nr konta ………………………………………………………………………………………) nie później niż przy odbiorze przez Zamawiających dzieła.

 2. Zamawiający zobowiązują się do wpłacenia na rzecz Wykonawcy zadatku w kwocie ……………………… złotych (słownie: ……………………………………………………………………………) gotówką/przelewem na podane przez Wykonawcę konto bankowe (nr konta………………………………………………………………………). Wykonawca potwierdza w formie pisemnej wpłatę zadatku. Zadatek płatny jest przy podpisaniu niniejszej umowy.

§ 6

 1. Wykonawca wyraża zgodę na obecność podczas uroczystości ślubno – weselnych Zamawiających innych kamerzystów, w tym amatorów.

 2. Wykonawca zachowa na swój użytek, w szczególności dla celów swojej reklamy i promocji, film wykonany dla Zamawiających, jednakże wykorzystanie dzieła przez Wykonawcę w materiałach reklamujących działalność Wykonawcy możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu każdorazowej zgody przez Zamawiających. Z tytułu wykorzystania dzieła w materiałach reklamujących działalność Wykonawcy, Zamawiający nie posiadają żadnych roszczeń finansowych.

§ 7

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę, Zamawiającym

przysługuje kara umowna w wysokości …………………… złotych.

§ 8

 1. Każda ze stron może jednostronnie odstąpić od niniejszej umowy, bez podania przyczyny, nie później jednak niż na 1 miesiąc przed dniem, o którym mowa w § 3 ust. 2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiających, Wykonawca ma prawo zachować dany mu zadatek, natomiast w  przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Zamawiający mają prawo żądania dwukrotności wpłaconego zadatku, za wyjątkiem określonym w ust. 2.

 2. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy na skutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa), Wykonawca obowiązany jest do zwrotu danego mu zadatku, a Zamawiający nie mają prawa żądania dwukrotności wpłaconego zadatku.

§ 9

 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. Spory między stronami rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla miejsca zamieszkania Zamawiających.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Podpisy Zamawiających: Podpis Wykonawcy:

………………………………………. ……………………………………….

……………………………………….