UMOWA Z FOTOGRAFEM ŚLUBNYM

 

Plik do pobrania w formie PDF

ikona PDF

 

UMOWA O DZIEŁO

DOTYCZĄCA PRZEPROWADZENIA REPORTAŻU FOTOGRAFICZNEGO

zawarta w dniu …………………… w …………………………. (podać miejscowość zawarcia umowy)

pomiędzy:

……………………………………………………………… (imię i nazwisko fotografa)

zamieszkałym/ą: ………………………………………………………… (podać dokładny adres zamieszkania)

prowadzącym/ą działalność gospodarczą ……………………………………… (nazwa działalności gospodarczej)

pod adresem ……………………………………………… (podać dokładny adres działalności gospodarczej)

NIP: …………………………………………….

REGON: ………………………………………

zwanym/ą w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

a

……………………………………………….. (imię i nazwisko panny młodej)

zamieszkałą: ……………………………………………………………… (podać dokładny adres zamieszkania)

PESEL: ………………………………………..

telefon: ………………………………………

e-mail: ……………………………………….

oraz

……………………………………………….. (imię i nazwisko pana młodego)

zamieszkałym: …………………………………………………………… (podać dokładny adres zamieszkania)

PESEL: ………………………………………..

telefon: ………………………………………

e-mail: ……………………………………….

zwanymi w dalszej treści umowy „Zamawiającymi”

o następującej treści:

§ 1

Zamawiający powierzają, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła, którego przedmiotem jest przeprowadzenie reportażu fotograficznego z udziałem Zamawiających, zwanego dalej „Reportażem”.

§ 2

 1. Reportaż, o którym mowa w § 1 zostanie przeprowadzony przy użyciu własnych narzędzi tj. sprzętu fotograficznego i materiałów należących do Wykonawcy.

 2. Wykonawca oświadcza, iż narzędzia, które posłużą do wykonania dzieła posiadają walory techniczne, które zapewniają profesjonalne wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

 3. Wykonawca oświadcza, że wykona fotografie z najwyższą starannością i na poziomie technicznym właściwym dla tego rodzaju dzieła, jak również zabezpieczy je w odpowiedni do tego sposób w celu wywołania fotografii, pracy na nich i archiwizacji.

 4. Wykonawca oświadcza, iż odbył przygotowanie liturgiczne w zakresie fotografowania w czasie uroczystości religijnych, na co posiada stosowne zaświadczenie wydane przez Kurię Diecezjalną.

§ 3

 1. Na reportaż składają się fotograficzne udokumentowanie przebiegu przygotowań, ceremonii ślubnej, wesela, oraz pleneru.

 2. Reportaż odbędzie się w dniu …………………….. w miejscu ………………………………
  Przygotowania: ………………………………………………. (podać miejsce i godzinę rozpoczęcia)
  Ceremonia: ……………………………………………………. (podać miejsce i godzinę rozpoczęcia)
  Wesele: ……………………………………………………… (podać miejsce i godzinę rozpoczęcia)
  Plener: ……………………………………………………….. (podać miejsce i godzinę rozpoczęcia).

   

 3. Efektem przeprowadzonego Reportażu będą:

 • fotografie, które następnie po poddaniu profesjonalnej obróbce artystycznej zostaną umieszczone na płycie DVD (minimum ………………….. sztuk);

 • odbitki (…………………… sztuk);

 • album/fotoalbum;

 • galeria internetowa;

 • prezentacja multimedialna.

§ 4

 1. Odbiór dzieła nastąpi w miejscu prowadzenia działalności Wykonawcy. Inny sposób odbioru dzieła możliwy jest po ustaleniu pomiędzy Stronami.

 2. Termin odbioru dzieła strony ustalają na dzień ……………………………….. .

§ 5

 1. Za wykonanie dzieła Zamawiający zobowiązują się do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości ……………………………………………………………………………….. złotych brutto (słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..).Wynagrodzenie płatne jest gotówką/przelewem na podane przez Wykonawcę konto bankowe (nr konta ………………………………………………………………………………………) nie później niż przy odbiorze przez Zamawiających dzieła.

 2. Zamawiający zobowiązują się do wpłacenia na rzecz Wykonawcy zadatku w kwocie ……………………… złotych (słownie: ……………………………………………………………………………) gotówką/przelewem na podane przez Wykonawcę konto bankowe (nr konta………………………………………………………….). Wykonawca potwierdza w formie pisemnej wpłatę zadatku. Zadatek płatny jest przy podpisaniu niniejszej umowy.

§ 6

 1. Wykonawca wyraża zgodę na obecność podczas uroczystości ślubno – weselnych Zamawiających innych fotografów, w tym amatorów, jak i kamerzysty.

 2. Wykonawca zachowa na swój użytek, w szczególności dla celów swojej reklamy i promocji, fotografie wykonane dla Zamawiających, jednakże wykorzystanie dzieła przez Wykonawcę w materiałach reklamujących działalność Wykonawcy możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu każdorazowej zgody przez Zamawiających. Z tytułu wykorzystania dzieła w materiałach reklamujących działalność Wykonawcy, Zamawiający nie posiadają żadnych roszczeń finansowych.

§ 7

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę, Zamawiającym

przysługuje kara umowna w wysokości …………………… złotych.

§ 8

 1. Każda ze stron może jednostronnie odstąpić od niniejszej umowy, bez podania przyczyny, nie później jednak niż na 1 miesiąc przed dniem, o którym mowa w § 3 ust. 2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiających, Wykonawca ma prawo zachować dany mu zadatek, natomiast w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Zamawiający mają prawo żądania dwukrotności wpłaconego zadatku, za wyjątkiem określonym w ust. 2.

 2. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy na skutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa), Wykonawca obowiązany jest do zwrotu danego mu zadatku, a Zamawiający nie mają prawa żądania dwukrotności wpłaconego zadatku.

§ 9

 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. Spory między stronami rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla miejsca zamieszkania Zamawiających.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Podpisy Zamawiających: Podpis Wykonawcy:

………………………………………. ……………………………………….

…………………………………….