UMOWA Z CUKIERNIĄ

Plik do pobrania w formie PDF

ikona PDF

UMOWA O DZIEŁO

Z CUKIERNIĄ (TORT WESELNY)

zawarta w dniu …………………… w …………………………. (podać miejscowość zawarcia umowy)

pomiędzy:

………………………………………………… (nazwa firmy cukierniczej)

z siedzibą w …………………………………………………………………..…. (podać adres prowadzenia firmy)

NIP: …………………………………………….

REGON: ………………………………………..

reprezentowaną przez ……………………………………….……. (imię i nazwisko osoby reprezentującej firmę)

zamieszkałym/ą: …………………………………………………………… (podać dokładny adres zamieszkania)

PESEL: ……………………………………………………………

zwanym/ą w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

a

……………………………………………….. (imię i nazwisko panny młodej)

zamieszkałą: ……………………………………………………………… (podać dokładny adres zamieszkania)

PESEL: ………………………………………

telefon: ……………………………………….

e-mail: ……………………………………….

oraz

……………………………………………….. (imię i nazwisko pana młodego)

zamieszkałym: …………………………………………………………… (podać dokładny adres zamieszkania)

PESEL: ………………………………………

telefon: ……………………………………….

e-mail: ……………………………………….

zwanymi w dalszej treści umowy „Zamawiającymi”

o następującej treści:

§ 1

Zamawiający powierzają, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła, którego przedmiotem jest wyrób cukierniczy w postaci tortu weselnego, zwanego w dalszej treści umowy „tortem”.

§ 2

 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła przy użyciu własnych narzędzi oraz zastosowaniu własnych materiałów tj. produktów spożywczo – cukierniczych.

 2. Wykonawca oświadcza, iż wykona dzieło z najwyższą starannością oraz z zachowaniem wszelkich zasad sztuki cukierniczej.

§ 3

 1. Dokładny opis tortu, w szczególności jego forma, ilość i smaki kolejnych pięter tortu, ilość i rodzaj elementów dekoracyjnych określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

 2. Ostateczne ustalenie szczegółów wykonania tortu, o których mowa w ust. 1, nastąpi nie później niż na 14 dni przed terminem odbioru dzieła, o którym mowa w § 4 ust. 2.

§ 4

 1. Odbiór dzieła nastąpi w miejscu prowadzenia działalności Wykonawcy. Inny sposób odbioru dzieła możliwy jest po ustaleniu pomiędzy Stronami.

 2. Termin odbioru dzieła Strony ustalają na dzień ………………… o godzinie ………………….. .

 3. Wykonawca obowiązany jest do zapakowania i zabezpieczenia tortu w taki sposób, aby Zamawiający mogli bez zniszczenia przetransportować go do miejsca docelowego.

 4. Wykonawca obowiązany jest do użyczenia Zamawiającym stelaży do przetransportowania toru oraz jego przygotowania do poczęstunku.

 5. Zamawiający obowiązani są do zwrotu użyczonych przez Wykonawcę stelaży, o których mowa w ust. 4, jak również ewentualnych zwrotnych elementów dekoracyjnych umieszczonych na torcie. Termin zwrotu Strony ustalają na dzień ………………………….. .

§ 5

 1. Za wykonanie dzieła Zamawiający zobowiązują się do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia w  wysokości ……………………… złotych brutto (słownie: …………………………….…………). Wynagrodzenie nastąpi gotówką/przelewem na podane przez Wykonawcę konto bankowe (nr konta ………………………………………………………..) nie później niż przy odbiorze przez Zamawiających przedmiotu niniejszej umowy.

 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem niniejszej umowy, łącznie z kosztami użyczenia stelaży Zamawiającym oraz ewentualnych zwrotnych elementów dekoracyjnych umieszczonych na torcie.

 3. Zamawiający zobowiązują się do wpłacenia na rzecz Wykonawcy zadatku w kwocie ………………. Złotych (słownie: ………………………………………………………….) gotówką/przelewem na podane przez Wykonawcę konto bankowe (nr konta …………………………………………………..). Wykonawca potwierdza w formie pisemnej wpłatę zadatku. Zadatek płatny jest przy podpisaniu niniejszej umowy.

§ 6

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę, Zamawiającym przysługuje kara umowna w wysokości …………………… złotych.

§ 7

 1. Każda ze stron może jednostronnie odstąpić od niniejszej umowy, bez podania przyczyny, nie później jednak niż na ………. dni przed dniem odbioru dzieła. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiających, Wykonawca ma prawo zachować dany mu zadatek, natomiast w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Zamawiający mają prawo żądania dwukrotności wpłaconego zadatku, za wyjątkiem określonym w ust. 2.

 2. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy na skutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa), Wykonawca obowiązany jest do zwrotu danego mu zadatku, a Zamawiający nie mają prawa żądania dwukrotności wpłaconego zadatku.

§ 8

 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. Spory między stronami rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla miejsca zamieszkania Zamawiających.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

 4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Podpisy Zamawiających: Podpis Wykonawcy:

………………………………………. ……………………………………….

……………………………………….