UMOWA WYNAJMU SAMOCHODU ŚLUBNEGO

Plik do pobrania w formie PDF

ikona PDF

UMOWA ZLECENIA

PRZEJAZDU SAMOCHODEM ŚLUBNYM WRAZ Z KIEROWCĄ

zawarta w dniu …………………… w …………………………. (podać miejscowość zawarcia umowy)

pomiędzy:

………………………………………………… (imię i nazwisko właściciela samochodu)

zamieszkałym: …………………………………………………………… (podać dokładny adres zamieszkania)

prowadzącym działalność gospodarczą …………………………………….. (nazwa działalności gospodarczej)

pod adresem ……..……………………………………………………. (podać adres działalności gospodarczej)

NIP:…………………………………….

REGON: ……………………………….

zwanym w dalszej treści umowy „Zleceniobiorcą”

a

……………………………………………….. (imię i nazwisko panny młodej)

zamieszkałą: ……………………………………………………………… (podać dokładny adres zamieszkania)

PESEL: ………………………………………..

telefon: ………………………………………

e-mail: ……………………………………….

oraz

……………………………………………….. (imię i nazwisko pana młodego)

zamieszkałym: …………………………………………………………… (podać dokładny adres zamieszkania)

PESEL: ………………………………………..

telefon: ………………………………………

e-mail: ……………………………………….

zwanymi w dalszej treści umowy „Zleceniodawcami”

o następującej treści:

§ 1

 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do osobistego wykonania na rzecz Zleceniodawców czynności polegającej na wykonaniu przejazdu samochodem wraz ze Zleceniodawcami w dniu uroczystości ślubnych Zleceniodawców tj. w dniu ……………………………… .

 2. Przejazd, o którym mowa w ust. 1 wykonany zostanie przy użyciu samochodu osobowego marki …………. o numerze rejestracyjnym …………………….. .

 3. Zleceniobiorca oświadcza, iż samochód, o którym mowa w ust. 2 stanowi jego wyłączną własność i może nim samodzielnie rozporządzać.

§ 2

 1. Strony ustalają, iż trasa przejazdu, o którym mowa w § 1 ust. 1 obejmowała będzie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do stawienia się w dniu ……………………….. o godzinie …………………………………. w miejscu………………………………………. .

§ 3

 1. Zleceniobiorca wyraża zgodę na umieszczenie na samochodzie dekoracji przez Zleceniodawców, za wyjątkiem określonym w ust. 3.

 2. Dekoracja samochodu umieszczona zostanie na samochodzie w miejscu, o którym mowa w § 2 ust. 2.

 3. Zleceniobiorca nie wyraża zgody na umieszczenie na samochodzie dekoracji, która mogłaby w jakikolwiek sposób uszkodzić samochód, w tym w szczególności zarysować lakier.

§ 4

 1. Strony ustalają, iż z tytułu wykonania niniejszej umowy, Zleceniodawcy zobowiązują się do zapłaty na rzecz Zleceniobiorcy wynagrodzenia w wysokości ………………………………. złotych brutto (słownie: ………………………………………………………………………………..). Wynagrodzenie nastąpi gotówką/przelewem na podane przez Zleceniobiorcę konto bankowe (nr konta …………………………………………………………….) nie później niż w dniu uroczystości ślubnych Zleceniodawców, wskazanym w § 1 ust. 1.

 2. Zleceniodawcy zobowiązują się do wpłacenia na rzecz Zleceniobiorcy zadatku w kwocie ………… złotych (słownie: …………………………………………………………………) płatnego gotówką/przelewem na podane przez Zleceniobiorcę konto bankowe (nr konta…………………………………………………………………..). Zleceniobiorca potwierdza w formie pisemnej wpłatę zadatku. Zadatek płatny jest przy podpisaniu niniejszej umowy.

 3. Wynagrodzenie obejmuje koszty dojazdu Zleceniobiorcy do miejsca, o którym mowa w § 2 ust. 2, jak również powrotu do miejsca startu, zużyte paliwo, czas postoju oraz czas potrzebny do wykonania zlecenia w całości.

§ 5

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawcy przysługuje kara umowna w wysokości …………………… złotych.

§ 6

 1. Każda ze stron może jednostronnie odstąpić od niniejszej umowy, bez podania przyczyny, nie później jednak niż na 14 dni przed dniem, o którym mowa w § 1 ust. 1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorca ma prawo zachować dany mu zadatek, natomiast w przypadku odstąpienia od umowy przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawca ma prawo żądania dwukrotności wpłaconego zadatku, za wyjątkiem określonym w ust. 2.

 2. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy na skutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa), Zleceniobiorca obowiązany jest do zwrotu danego mu zadatku, a Zleceniodawca nie ma prawa żądania dwukrotności wpłaconego zadatku.

§ 7

 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. Spory między stronami rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla miejsca zamieszkania Zleceniodawcy.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

 4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Podpis Zleceniodawcy: Podpis Zleceniobiorcy:

………………………………………. ……………………………………….

……………………………………….