UMOWA WYNAJMU SALI WESELNEJ

Plik do pobrania w formie PDF

ikona PDF

UMOWA WYNAJMU SALI WESELNEJ ORAZ ORGANIZACJI PRZYJĘCIA WESELNEGO

zawarta w dniu …………………… w …………………………. (podać miejscowość zawarcia umowy)

pomiędzy:

……………………………………………….. (imię i nazwisko panny młodej)

zamieszkałą: ……………………………………………………………… (podać dokładny adres zamieszkania)

PESEL: ………………………………………..

telefon: ………………………………………

e-mail: ……………………………………….

oraz

……………………………………………….. (imię i nazwisko pana młodego)

zamieszkałym: …………………………………………………………… (podać dokładny adres zamieszkania)

PESEL: ………………………………………..

telefon: ………………………………………

e-mail: ……………………………………….

zwanymi w dalszej treści umowy „Zleceniodawcami”

a

……………………………………………………………… (nazwa firmy)

z siedzibą w ………………………………………………………… (podać dokładny adres firmy)

NIP:…………………………………….

REGON: ……………………………….

zwaną w dalszej treści umowy „Zleceniobiorcą”

o następującej treści:

§ 1

 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zorganizowania przyjęcia weselnego dla Zleceniodawców, które odbędzie się w dniu ……………….. w miejscowości ……………………. (podać dokładny adres lokalizacji sali weselnej), w lokalu będącym własnością Zleceniobiorcy.

 2. Przedmiotem niniejszej umowy jest wynajem lokalu weselnego (sali weselnej) składającego się z ……….. (należy określić, czy wynajem dotyczy całego lokalu weselnego, czy też poszczególnych sal weselnych) oraz organizacja przyjęcia weselnego dla Zleceniodawców.

§ 2

 1. Godzinę rozpoczęcia przyjęcia weselnego w dniu, o którym mowa w § 1 ust. 1 strony ustalają na ……………….. (podać dokładną godzinę przybycia do lokalu).

 2. Godzinę zakończenia przyjęcia weselnego strony ustalają na ….. (podać dokładną datę i godzinę zakończenia wesela).

§ 3

 1. Za wynajem sali weselnej oraz organizację przyjęcia weselnego, o którym mowa § 4 i 5, Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie, które uzależnione jest od ilości uczestników przyjęcia, o czym mowa w ust. 3.

 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nastąpi poprzez zapłatę na konto Zleceniobiorcy:

  1. zadatku w wysokości ……………. złotych płatnego w dniu podpisania umowy,

  2. kwoty w wysokości ……….. złotych (lub %) płatnej najpóźniej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjęcia weselnego,

  3. kwoty w wysokości ……….. złotych (lub %) płatnej najpóźniej w dniu zakończenia przyjęcia weselnego.

 3. Za każdego uczestnika przyjęcia weselnego Zleceniodawcy zapłacą Zleceniobiorcy kwotę ……………… złotych brutto (podać kwotę od jednej osoby), za wyjątkiem określonym w ust. 3.

 4. Zleceniodawcy nie ponoszą żadnych kosztów za dzieci do lat 3, natomiast za dzieci od lat 4 do 7 koszt przyjęcia weselnego wynosi kwotę ……. (podać kwotę brutto).

 5. Ostateczne ustalenie liczby uczestników przyjęcia weselnego nastąpi poprzez ustne oświadczenie Zleceniodawców, nie później jednak niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjęcia weselnego.

§ 4

 1. W ramach organizacji przyjęcia weselnego Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia podczas przyjęcia weselnego:

Rodzaj posiłku

Ilość (na jednego uczestnika przyjęcia)

Termin ostatecznego ustalenia dokładnego menu

Ciepłe posiłki

…………………

Wybór nastąpi poprzez ustne oświadczenie Zleceniodawców nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem przyjęcia weselnego.

Ciepłe napoje (kawa, herbata)

Nieograniczona ilość

Zimne napoje (woda, soki, słodkie napoje)

Nieograniczona ilość

Zimne zakąski (mięsa pieczone)

………………….. (waga w przeliczeniu na jednego uczestnika przyjęcia)

Wybór nastąpi poprzez ustne oświadczenie Zleceniodawców nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem przyjęcia weselnego.

Sałatki warzywne (3 rodzaje)

………………….. (waga w przeliczeniu na jednego uczestnika przyjęcia)

Wybór nastąpi poprzez ustne oświadczenie Zleceniodawców nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem przyjęcia weselnego.

Ciastka

………………….. (waga w przeliczeniu na jednego uczestnika przyjęcia)

Wybór nastąpi poprzez ustne oświadczenie Zleceniodawców nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem przyjęcia weselnego.

Lody

………………….. (waga w przeliczeniu na jednego uczestnika przyjęcia)

Wybór nastąpi poprzez ustne oświadczenie Zleceniodawców nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem przyjęcia weselnego.

Owoce

………………….. (waga w przeliczeniu na jednego uczestnika przyjęcia)

Wybór nastąpi poprzez ustne oświadczenie Zleceniodawców nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem przyjęcia weselnego.

Wiejski stół (wiejska kiełbasa, wiejska kaszanka, wiejska szynka, wiejski smalec, wiejskie pieczywo)

1 stół na przyjęcie

Wybór nastąpi poprzez ustne oświadczenie Zleceniodawców nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem przyjęcia weselnego.

……………………….

………………..

……………………………..

 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przechowania w odpowiedni do tego sposób oraz następnie do podania uczestnikom przyjęcia weselnego tortu oraz alkoholu dostarczonego przez Zleceniodawców. Zleceniodawcy zobowiązują się do dostarczenia tortu weselnego w dniu przyjęcia weselnego, a alkoholu na 2 dni przed rozpoczęciem przyjęcia weselnego.

 2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do udostępnienia Zleceniodawcom pomieszczenia oraz urządzeń niezbędnych do przechowania rzeczy, o których mowa w ust. 2. Za udostępnienie pomieszczenia oraz urządzeń Zleceniobiorcy nie przysługują żadne dodatkowe koszty. Udostępnienie pomieszczenia Zleceniodawcy nastąpi poprzez wydanie do niego klucza.

 3. Po zakończeniu przyjęcia weselnego Zleceniobiorca zobowiązuje się do wydania Zleceniodawcy całej pozostałej po przyjęciu weselnym żywności, która wymieniona została w ust. 1 oraz alkoholu należącego do Zleceniodawcy. Wydanie nastąpi w dniu zakończenia przyjęcia weselnego.

§ 5

 1. W ramach organizacji przyjęcia weselnego Zleceniobiorca zobowiązuje się do ułożenia stołów oraz krzeseł w ilości odpowiadającej liczbie uczestników przyjęcia weselnego, z tym, że układ stołów i krzeseł nastąpi w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem przyjęcia weselnego.

 2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia podczas trwania całego przyjęcia weselnego:

  1. obsługi kelnerskiej, przy czym strony ustalają, iż ilość kelnerów uzależniona jest od liczby uczestników przyjęcia weselnego w proporcji 1 kelner na ……….. osób,

  2. pełnej zastawy stołowej,

  3. wszystkich mediów, w tym w szczególności energii, gazu i wody,

  4. miejsca dla zespołu muzycznego/DJ z dostępem do energii elektrycznej umożliwiającej podpięcie sprzętu muzycznego i nagłośnienia,

  5. dekoracji stołów weselnych i sali weselnej, z tym że wystrój sali zostanie uzgodniony ze Zleceniodawcą najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem przyjęcia weselnego,

  6. dostępu do w pełni wyposażonej i sprawnej toalety oraz zapewnienia jej czystości,

  7. szatni dla uczestników przyjęcia weselnego oraz jej obsługi,

  8. miejsca do tańca.

 1. Zleceniobiorca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników przyjęcia weselnego, w szczególności rzeczy pozostawione w szatni, za wyjątkiem rzeczy pozostawionych przez Zleceniodawcę w pomieszczeniu, o którym mowa w § 4 ust. 3 oraz za wyjątkiem rzeczy przyjętych przez Zleceniobiorcę do przechowania.

§ 6

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, w szczególności naruszenia przez Zleceniobiorcę zobowiązań określonych w § 4 i § 5, Zleceniodawcy przysługuje kara umowna w wysokości ………………… złotych.

 2. W przypadku zniszczenia przez uczestników przyjęcia weselnego zastawy stołowej w ilości większej niż 10 %, Zleceniodawcy przysługuje prawo żądania zwrotu kosztów zniszczonej zastawy.

 3. W przypadku umyślnego zniszczenia przez uczestników przyjęcia weselnego przedmiotów należących do wyposażenia sali weselnej oraz pomieszczeń będących własnością Zleceniobiorcy, Zleceniobiorcy przysługuje prawo żądania od Zleceniodawcy zwrotu kosztów powstałej szkody w pełnej wysokości.

§ 7

 1. Każda ze stron może jednostronnie odstąpić od niniejszej umowy, bez podania przyczyny, nie później jednak niż na 3 miesiące przed rozpoczęciem przyjęcia weselnego. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorca ma prawo zachować dany mu zadatek, natomiast w przypadku odstąpienia od umowy przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawca mają prawo żądania dwukrotności wpłaconego zadatku, za wyjątkiem określonym w ust. 2.

 2. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy na skutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa), Zleceniobiorca obowiązany jest do zwrotu danego mu zadatku, a Zleceniodawca nie ma prawa żądania dwukrotności wpłaconego zadatku.

§ 8

 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. Spory między stronami rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla miejsca zamieszkania Zleceniodawców.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

 4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Podpisy Zleceniodawców: Podpis Zleceniobiorcy:

………………………………………. ……………………………………….

…………………………………….